BME Innovation 2017
SATBME

Biomedical Engineering Innovation

Biomedical Engineering Innovation 2016 เป็นงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่จัดขึ้นทุกปีภายใต้ความร่วมมือของชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีตามการตกลงกันภายในชมรม โดยในปีนี้มหาวิทยาลัย มหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เดิมงานนี้มีชื่อว่า BME CON (Biomedical Engineering Conference) จัดขึ้นโดยเน้นที่การการประกวดผลงานทางวิชาการระหว่างแต่ละมหาลัยแต่ในปีนี้ เนื่องด้วยทางชมรมมีเป้าหมายที่ต้องการให้บุคคลทั่วไปและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเห็นถึงความสำคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มากขึ้นจึงเปลี่ยนชื่องานมาเป็นงาน Biomedical Engineering innovation และมีการปรับปรุงรูปแบบงานโดยเพิ่มการประกวดในส่วนของบุคคลทั่วไปและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นมา อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ งานประชุมแสดงผลงานทางวิชาการ และการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (workshop) ให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รู้จักงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มากขึ้น

ประกาศเรื่องโครงการ SATBME สัญจร

Download ใบตอบรับโครงการ SATBME สัญจร • ด้วยชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ SATBME (Student association of Thai Biomedical Engineering) ได้ทำการก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ สาขาอุปกรณ์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มนักศึกษาและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการหรือการทำงานในส่วนต่างๆ อีกทั้งชมรมยังถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการกระจายข่าวสารและบริการทางวิชาการให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ

ลงทะเบียนงาน BMECON2014 by SATBME

บุคคลที่มีความประสงค์สนใจเข้าร่วมงาน “BMECON2014: Biomedical Engineering Innovation Contest 2015” สามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.bmeconregis.satbme.org ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มกราคม 2558   งานประชุมวิชาการ BMECON2014 เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ครั้งที่ 6 จัดขึ้นด้วยหัวข้องาน Biomedical Engineering Innovation Contest 2015 โดยชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในงานประชุมวิชาการจะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปของวิศวกรรมชีวการแพทย์ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาและในอนาคต รวมไปถึงการแสดงนิทรรศการงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

BMECON 2014 by SATBME

BMECON 2014 by SATBME ทางชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย กำลังจะจัดงานประชุมวิชาการ Biomedical Engineering Conference หรือ BMECON ประจำปีการศึกษาที่ 2557 ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม พศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจ้อมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีการประกวดผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกชมรม มหาวิทยาลัยละ 5 ผลงาน และ สำหรับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้สิทธิไปเข้าร่วมในการะประชุมวิชาการ BMEICON ประจำปีการศึกษาที่ 2558 ผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และ ส่งเอกสารได้ที่ คณะกรรมการชมรมประจำมหาวิทยาลัยของท่าน กติกาการสมัคร 1. จับกลุ่มทีมละ 3 คน จำนวน 5 ทีม/สถาบันการศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด 2. แต่ละกลุ่มมีเวลาพรีเซนต์ผลงานกลุ่ม ละ 10นาที 3. สมาชิกในกลุ่มต้องได้พรีเซนต์ทุกคน 4. ผลงานนั้นต้องจัดทำเป็นไฟล์ PDF […]

การควบคุมการทำงานของเซลล์สมองด้วยด้วยแสง เป็นเสาหลักสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับผลของ อาการซึมเศร้า การติดยา และโรคพาร์กินสัน กับ สภาพของเซลล์สมอง

การควบคุมการทำงานของเซลล์สมองด้วยด้วยแสง เป็นเสาหลักสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับผลของ อาการซึมเศร้า การติดยา และโรคพาร์กินสัน กับ สภาพของเซลล์สมอง การควบคุมการทำงานของเซลล์สมองด้วยด้วยแสง เป็นเสาหลักสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับผลของ อาการซึมเศร้า การติดยา และโรคพาร์กินสัน กับ สภาพของเซลล์สมอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้อิเล็กโทรดในการวัดการตอบสนองของเซลล์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องสามารถให้แสงผ่านได้ เพื่อที่จะสามารถวัดการตอบสนองได้แม่นยำมากขึ้น ในช่วงแรก ได้มีการใช้อิเล็กโทรดที่ทำมาจากออกไซด์โลหะผสม อินเดียม-ดีบุก (In-Sn) ที่สามารถให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบางช่วงความถี่ผ่าน ขึ้นมาแทนอิเล็กโทรดโลหะบาง และต่อมาได้มีการค้นพบว่า อิเล็กโทรดกราฟีนมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่า University of Wisconsin-Madison ได้มีการทดลอง สร้างอิเล็กโทรดจากกราฟีน 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความหนา 1 อะตอม และ ถูกกั้นด้วยพอลิเมอร์ที่ต้านการสะสมของความชื้น ซึ่งอิเล็กโทรดนี้มีสามารถให้ ซึ่งทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตั้งแต่ย่านอินฟาเรด (infrared) ถึง อัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) ผ่านได้มากถึง 90% ซึ่งมากกว่าอิเล็กโทรดออกไซด์ อินเดียม-ดีบุก (80%) และ อิเล็กโทรดโลหะบาง (60%) อิเล็กโทรดดังกล่าว ยังเข้ากันได้กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านอื่นๆ ซึ่งทำให้เหมาะสมที่จะใช้ในเครื่องสร้างภาพทางการแพทย์ […]

Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard University ได้คิดค้น วิธีการตรวจหาเชื้อ อีโบล่า อย่างง่าย โดยการเคลือบสารที่ตัวชี้วัด (indicator)

    Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard University ได้คิดค้น วิธีการตรวจหาเชื้อ อีโบล่า อย่างง่าย โดยการเคลือบสารที่ตัวชี้วัด (indicator) Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard University ได้คิดค้น วิธีการตรวจหาเชื้อ อีโบล่า อย่างง่าย โดยการเคลือบสารที่ตัวชี้วัด (indicator) เมื่อนำไปสัมผัสกับเลือดของผู้ป่วย ซึ่งไม่จำเป็นต้องพึ่งการใช้ห้องทดลอง เทคโนโลยีที่ใช้นั้น ไม่ได้ใช้วงจรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ แต่กลับเป็น การเคลือบสารที่มีความจำเพาะกับไวรัสไว้บนแผ่นกระดาษ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้นี้ มีศักยภาพที่จะนำไปต่อยอดได้สูง โดยจะเป็นวิธีการทางเลือก ในการตรวจหาโรค และ สารเคมีต่างๆ ด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ถูกลง วิธีดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาสาย RNA ประเภท “Toehold Hairpin RNA” […]