Month: July 2015

ประกาศเรื่องโครงการ SATBME สัญจร

Download ใบตอบรับโครงการ SATBME สัญจร •

ด้วยชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ SATBME (Student association of Thai Biomedical Engineering) ได้ทำการก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ สาขาอุปกรณ์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มนักศึกษาและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการหรือการทำงานในส่วนต่างๆ อีกทั้งชมรมยังถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการกระจายข่าวสารและบริการทางวิชาการให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ Continue reading