ประกาศเรื่องโครงการ SATBME สัญจร

Download ใบตอบรับโครงการ SATBME สัญจร •

ด้วยชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ SATBME (Student association of Thai Biomedical Engineering) ได้ทำการก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ สาขาอุปกรณ์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มนักศึกษาและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการหรือการทำงานในส่วนต่างๆ อีกทั้งชมรมยังถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการกระจายข่าวสารและบริการทางวิชาการให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ

ดังนั้นทางชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้จัดตั้งโครงการ “BME สัญจร ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆที่เปิดสอนในสาขาวิชาดังกล่าว การดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และ โอกาสในการทำงานในอนาคตรวมถึงเนื้อหาของการทำงานอีกด้วยโดยเนื้อหาการแนะแนวใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง อีกทั้งทางโรงเรียนสามารถกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอรวมถึงสถานที่ให้แก่นักศึกษาที่เป็นผู้แนะแนวได้

อย่างไรก็ตามการดำโครงการนี้ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการชมรมไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยสามารถส่งเอกสารตอบรับความจำนงให้ทางชมรมไปจัดโครงการแนะแนวที่โรงเรียนของท่านได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 1.ทาง E-mail : sanjorn@satbme.org 2. ทางไปรษณีย์ : เลขที่ 35/5 ซอยปุณณวิถี 43 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับเอกสารวัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และประกาศผล โรงเรียนที่จะไปสัญจรวัน จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ www.facebook.com/satbme ทางอีเมลล์ของที่ทางโรงเรียนส่งมา รวมถึง www.satbme.org

คณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจในกิจกรรมของทางชมรม

SATBME on tour-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *