Biomedical Engineering Innovation

Biomedical Engineering Innovation 2016

เป็นงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่จัดขึ้นทุกปีภายใต้ความร่วมมือของชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีตามการตกลงกันภายในชมรม โดยในปีนี้มหาวิทยาลัย มหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

เดิมงานนี้มีชื่อว่า BME CON (Biomedical Engineering Conference) จัดขึ้นโดยเน้นที่การการประกวดผลงานทางวิชาการระหว่างแต่ละมหาลัยแต่ในปีนี้ เนื่องด้วยทางชมรมมีเป้าหมายที่ต้องการให้บุคคลทั่วไปและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเห็นถึงความสำคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มากขึ้นจึงเปลี่ยนชื่องานมาเป็นงาน Biomedical Engineering innovation และมีการปรับปรุงรูปแบบงานโดยเพิ่มการประกวดในส่วนของบุคคลทั่วไปและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นมา อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ งานประชุมแสดงผลงานทางวิชาการ และการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (workshop) ให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รู้จักงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มากขึ้น

BME Innovation Contest 2016 - Cover

การแข่งขัน Biomedical Engineering innovation contest

การประกวดผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์โดยจะแบ่งการประกวดเป็น3ระดับคือระดับมัธยม ระดับปริญญาตรี และระดับบุคคลทั่วไปโดยจะมีการเปิดรับสมัครและแข่งขันในรอบแรกผ่านทางเว็บไซต์ https://form.jotform.me/60183381878464 เพื่อคัดโครงงานที่ผ่านเข้ารอบระดับละ 5 โครงงานมานำเสนอ จัดแสดง และแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 2 เมษายน 2559 สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป วันที่ 3 เมษายน 2559 สำหรับระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา เพื่อชิงรางวัล ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโล่ร่างวัล

ระดับปริญญาตรี

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล

โดยกรรมการจากสถาบันสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในสายงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านมีสิทธิยื่นความจำนงในการเข้าร่วมแสดงผลงานในส่วนนิทรรศการของวันงานได้แต่ทั้งนี้การแสดงผลงานดังกล่าวจะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการประกวด แม้จะไม่ผ่านรอบคัดเลือกก็สามารถเข้าร่วมได้ และ สิทธิในการอนุญาติหรือไม่อนุญาตให้เข้าร่วมจัดงานในส่วนนิทรรศการเป็นของคณะผู้จัดงานโดยจะทำการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นความจำนงในวันเดียวกับการการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย และ ขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับอนุญาตทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เช่นเดียวกันกับผู้ผ่านเข้ารอบ

กำหนดการ การแข่งขัน Biomedical Engineering innovation contest

รับสมัคร วันนี้ -14 มีนาคม 2559
ประกาศผลรอบคัดเลือก 25 มีนาคม 2559
ยืนยันสิทธิ์ภายใน 29 มีนาคม 2559
แข่งขันรอบสุดท้าย 2-3 เมษายน 2559

รายละเอียดการสมัครเข้าแข่งขัน Biomedical Engineering innovation contest

ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. ใน 1 กลุ่มมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 3-5 คน โดยทุกคนต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านต่อกลุ่ม
 2. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
 3. แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า1กลุ่ม
 4. การตัดสินคะแนนเป็นสิทธิขาดของคณะกรรรมการแต่หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคณะกรรมการจัดงานได้
 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก (ถ้ามี) นับเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
 6. คณะผู้จัดงานจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 และ ขอความร่วมมือให้ผู้ผ่านเข้ารอบทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยหากไม่ยืนยันสิทธิในช่วงดังกล่าวทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการในการให้กลุ่มที่ได้ลำดับถัดไปเข้ารอบแทน
 7. ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านมีสิทธิยื่นความจำนงในการเข้าร่วมแสดงผลงานในส่วนนิทรรศการของวันงานได้แต่ทั้งนี้การแสดงผลงานดังกล่าวจะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการประกวด แม้จะไม่ผ่านรอบคัดเลือกก็สามารถเข้าร่วมได้ และ สิทธิในการอนุญาติหรือไม่อนุญาตให้เข้าร่วมจัดงานในส่วนนิทรรศการณ์เป็นของคณะผู้จัดงานโดยจะทำการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นความจำนงในวันเดียวกับการการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย และ ขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับอนุญาติทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เช่นเดียวกันกับผู้ผ่านเข้ารอบ

ประเภทที่2 ระดับปริญญาตรี

 1. ใน 1 กลุ่มมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 1-5 คน โดยทุกคนต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี
 2. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
 3. แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า1กลุ่ม
 4. การตัดสินคะแนนเป็นสิทธิขาดของคณะกรรรมการแต่หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคณะกรรมการจัดงานได้
 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก(ถ้ามี)นับเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
 6. คณะผู้จัดงานจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในวันที่25 มีนาคม 2559และ ขอความร่วมมือให้ผู้ผ่านเข้ารอบทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยหากไม่ยืนยันสิทธิในช่วงดังกล่าวทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการในการให้กลุ่มที่ได้ลำดับถัดไปเข้ารอบแทน
 7. ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านมีสิทธิยื่นความจำนงในการเข้าร่วมแสดงผลงานในส่วนนิทรรศการของวันงานได้แต่ทั้งนี้การแสดงผลงานดังกล่าวจะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการประกวด แม้จะไม่ผ่านรอบคัดเลือกก็สามารถเข้าร่วมได้ และ สิทธิในการอนุญาติหรือไม่อนุญาตให้เข้าร่วมจัดงานในส่วนนิทรรศการณ์เป็นของคณะผู้จัดงานโดยจะทำการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นความจำนงในวันเดียวกับการการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย และ ขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับอนุญาติทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เช่นเดียวกันกับผู้ผ่านเข้ารอบ

ประเภทที่3 ระดับบุคคลทั่วไป

 1. ใน 1 กลุ่มมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 1-5 คน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
 3. การตัดสินคะแนนเป็นสิทธิขาดของคณะกรรรมการแต่หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคณะกรรมการจัดงานได้
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก (ถ้ามี)นับเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
 5. คณะผู้จัดงานจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในวันที่25 มีนาคม 2559และ ขอความร่วมมือให้ผู้ผ่านเข้ารอบทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยหากไม่ยืนยันสิทธิในช่วงดังกล่าวทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการในการให้กลุ่มที่ได้ลำดับถัดไปเข้ารอบแทน
 6. ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านมีสิทธิยื่นความจำนงในการเข้าร่วมแสดงผลงานในส่วนนิทรรศการของวันงานได้แต่ทั้งนี้การแสดงผลงานดังกล่าวจะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการประกวด แม้จะไม่ผ่านรอบคัดเลือกก็สามารถเข้าร่วมได้ และ สิทธิในการอนุญาติหรือไม่อนุญาตให้เข้าร่วมจัดงานในส่วนนิทรรศการณ์เป็นของคณะผู้จัดงานโดยจะทำการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นความจำนงในวันเดียวกับการการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย และ ขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับอนุญาติทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เช่นเดียวกันกับผู้ผ่านเข้ารอบ

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงในชุดนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา หรือชุดสุภาพ ขนาด1นิ้ว ถ่ายก่อนวันสมัครไม่เกิน6 เดือน ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Biomedical Engineering innovation contest ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม(ใช้เพื่อการยืนยันตัวตนเท่านั้น)
 3. รายละเอียดผลงาน เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องมีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนำเสนอเพียงแนวความคิดเท่านั้น แต่ผลงานต้องเสร็จก่อนการตัดสินรอบสุดท้าย และรายงานนี้มีผลต่อการตัดสินในรอบคัดเลือก)

โดยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

 1. ชื่อผลงาน
 2. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
 3. บทคัดย่อ
 4. วัตถุประสงค์
 5. หลักการและเหตุผล พอสังเขปเพื่อแสดงความเป็นไปได้หรือความคืบหน้าของผลงาน
 6. วีดิทัศน์นำเสนอแนวความคิดและความเป็นไปได้ของผลงานเบื้องต้น(มีผลต่อการตัดสินในรอบคัดเลือก)
 7. สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องแนบเอกสารรับรองว่าเป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจริงจากสถานศึกษาหรือสำเนาบัตรนักศึกษาที่เซ็นต์สำเนาถูกต้อง ร่วมด้วย
 8. สำหรับระดับปริญญาตรีต้องแนบสำเนาบัตรนักศึกษา ที่เซ็นต์สำเนาถูกต้องร่วมด้วย

Download ใบสมัคร

Updated on Feb 24, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *