ลงทะเบียนงาน BMECON2014 by SATBME

บุคคลที่มีความประสงค์สนใจเข้าร่วมงาน “BMECON2014: Biomedical Engineering Innovation Contest 2015”

สามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์

www.bmeconregis.satbme.org

ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มกราคม 2558

 

งานประชุมวิชาการ BMECON2014 เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ครั้งที่ 6 จัดขึ้นด้วยหัวข้องาน Biomedical Engineering Innovation Contest 2015 โดยชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในงานประชุมวิชาการจะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปของวิศวกรรมชีวการแพทย์ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาและในอนาคต รวมไปถึงการแสดงนิทรรศการงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

BMECON2014 จัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

 

10421505_10200227637650819_1611639899596449244_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *