ประกาศผลนักเรียนที่ได้เข้างาน BMECON2014: Biomedical Engineering Innovation Contest 2015

จากที่ชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 บัดนี้กรรมการชมรมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่จะได้เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

SATBME-ประกาศผลนักเรียนมัธยมปลายได้เข้างาน_BMECON

Download PDF File รายชื่อด้านบนนี้ (244KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *