ระเบียบข้อบังคับชมรม

สมาชิกชมรม

สมาชิกชมรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากทั้ง 6 สถาบันการศึกษา อันประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้ที่เคยเป็นหรือปัจจุบันเป็นสมาชิกสามัญของชมรม และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และผลักดันให้ชมรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดีตลอดมา

(3) สมาชิกอาวุโส ได้แก่ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกชมรมชนิด สามัญ หรือ กิตติมศักดิ์ และปัจจุบันจบการศึกษาแล้ว

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(1) สมาชิกมีสิทธิที่จะขอใช้สถานที่ของชมรมฯ รับวารสาร หรือข่าวสารและบริการต่าง ๆ ที่ชมรมฯ จัดให้มีขึ้น

(2) สมาชิกมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการทั้งหลายของชมรมฯ ต่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือต่อที่ประชุมใหญ่

(3) สมาชิกมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรมฯ

(4) สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานและลงมติอื่น ๆ ได้โดยถือหลักว่า สมาชิก ๑ คน ลงคะแนนเสียงได้ ๑ เสียง

(5) สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมาศักดิ์เท่านั้นที่มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นประธาน

(6) สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมปฏิบัติตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของชมรมฯ ช่วยเหลือรักษาเกียรติคุณและให้ความร่วมมือในการเป็นกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการช่วยในการดำเนินงานของชมรมฯ

ค่าบำรุงรักษาชมรม

(1) ค่าบำรุงรักษาชมรม 100บาท / ปี (หนึ่งร้อยบาท ต่อ ปี)

(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกอาวุโสไม่ต้องชำระค่าบำรุงรักษาชมรม

(3) ค่าทำเนียมอื่นๆนอกเหนือจากค่าบำรุงรักษาชมรมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

การพ้นสภาพความเป็นสมาชิก

สมาชิกภาพของชมรมฯ จะสิ้นสุดด้วยประการต่อไปนี้

(1) ผู้ที่เป็นสมาชิก “เสียชีวิต” ลงโดยสาเหตุใดก็แล้วแต่ให้ถือว่าพ้นจากความเป็นสมาชิก

(2) ผู้ที่เป็นสมาชิก “ลาออก” โดยต้องชี้แจงสาเหตุของการลาออกเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และต้องได้รับคำยินยอมจากคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 ใน 5 คน จึงจะถือว่าพ้นจากความเป็นสมาชิก

(3) ผู้ที่เป็นสมาชิก “ไม่ชำระ” ค่าบำรุงชมรมติดต่อกันนาน 2 ปีขึ้นไปให้ถือว่าพ้นจากความเป็นสมาชิก

(4) ผู้ที่เป็นสมาชิก “ไม่เข้าร่วมกิจกรรม” ใดๆที่ทางชมรมจัดให้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนานติดต่อกัน 2 ปีขึ้นไป ให้ถือว่าพ้นจากความเป็นสมาชิก

(5) ผู้ที่เป็นสมาชิก “ถูกเชิญให้ออก” โดยความเห็นชอบของกรรมการชมรมโดยเห็นว่าเป็นบุคคลซึ่งทำให้ชมรมเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นภัยต่อสังคมและเพื่อนสมาชิกด้วยกันเองให้ถือว่าพ้นจากความเป็นสมาชิก

คณะกรรมการบริหารและขอบเขตอำนาจหน้าที่

(1) คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 8 คน ดังนี้

 • ประธานชมรม
 • รองประธานชมรม
 • เลขานุการชมรม
 • บัญชีและทรัพย์สิน
 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ฝ่ายประสานงาน
 • ฝ่ายกิจกรรม

(2) ประธานชมรม : มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชมรม
 • มีหน้าที่ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามวาระที่กำหนด
 • มีหน้าที่อำนวยการให้การดำเนินงานของชมในลักษณะต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์
 • เป็นผู้แทนของชมรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาควิชา วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการหรือสมาชิกได้ตามความเหมาะสมและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารชมรมไม่น้อยกว่า 5 คน

(3) รองประธานชมรม : มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานชมรมฯ โดยสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ๆประธานชมรมมอบให้
 • เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการนำการประชุมในกรณีที่ประธานชมรมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

(4) เลขานุการชมรม : มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • นัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือการประชุมประจำปี
 • บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานสรุปการประชุมทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่กรรมการเพื่อทำการรับรองในเวลาไม่เกิน 2 อาทิตย์หลังการประชุมแต่ละครั้ง
 • เก็บรักษาเอกสารต่างๆ และเอกสารรายงานการประชุมของชมรมฯ
 • จัดทำรายงานประจำปี
 • มีหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมฯหรือรองประธานชมรมฯ

(5) ฝ่ายบัญชีและทรัพย์สิน : มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินทุกประเภทของชมรมฯ
 • เป็นผู้ถือสมุดบัญชีของชมรมฯ
 • เป็นผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริหาร
 • เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และทำรายรับรายจ่ายประจำปี

(6) ฝ่ายวิชาการ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • เป็นผู้รวบรวมและจัดทำข่าวสารทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือข้อมูลแขนงอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกัน
 • ส่งข่าวสารทางวิชาการที่จัดทำขึ้นให้แก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • เป็นผู้รวบรวมผลงานทางวิชาการของมหาลัยต่างๆที่สังกัดอยู่ในชมรมฯ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในงาน BMECon ประจำปีนั้นๆ

(7) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • เป็นผู้จัดทำ Website ของชมรมฯ
 • เป็นผู้อัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างทั้งทางวิชาการและข่าวสารด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชมรมฯผ่านทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมิเดียต่างๆ
 • เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มบุคคลภายนอกได้รับรู้ข่าวสารและมีความรู้จักหรือเกิดความสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้ได้มากที่สุด

(8) ฝ่ายกิจกรรม : มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • มีหน้าที่จัดงานแข่งขันกีฬาประจำปีระหว่างนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • เป็นผู้พิจารณาในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆให้แก่สมาชิกชมรมฯเพื่อให้เกิดความสนิทสนมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้แก่สมาชิกในด้านต่างๆ
 • เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม BME CAMPUS ประจำปี

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

(1) ให้มีการเลือกตั้งประธานและรองประธานชมรมในที่ประชุมใหญ่ประจำปีภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

(2) การเลือกตั้งประธาน รองประธานและคณะกรรมการบริหารทุกตำแหน่งต้องทำในที่ประชุมเท่านั้นโดยการเสนอชื่อ หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้มีการโหวตโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก

(3) เฉพาะตำแหน่งประธานเท่านั้นต้องมาจากสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน BMECon ในปีการศึกษานั้นๆ ไม่จำเป็นต้องเลือกโหวตจากสถานศึกษาอื่น

(4) ทุกสถานศึกษาต้องมีตำแหน่งในคณะกรรมบริหารอย่างน้อยที่สุด 1 ตำแหน่ง

(5) ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่กำลังจะหมดวาระเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้เรียบร้อยภายในวันที่ประชุมใหญ่ครั้งแรก

(6) กรณีที่มีสมาชิกเข้าประชุมครั้งแรกเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นประธานชมรมฯคนต่อไปทันที

(7) กรณีที่สมาชิกจากสถาบันการศึกษาใดไม่ส่งตัวแทนมาเข้าประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งแรก ให้ประธานชมรมฯคนใหม่เป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกตำแหน่งในกรรมการบริหารตำแหน่งใดก็ได้ให้กรรมการจากสถาบันการศึกษานั้นๆ

(8) คณะกรรมการบริหารทุกตำแหน่งจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปีเท่านั้น

การพ้นสภาพความเป็นคณะกรรมการบริหารชมรม

(1) เป็นผู้ทุจริต และทำให้ชมรมฯเสื่อมเสียชื่อเสียง

(2) เสียชีวิต

(3) หมดวาระดำรงตำแหน่ง

(4) เป็นผู้ที่พ้นจากความเป็นสมาชิก

(5) เป็นผู้ต้องโทษจำคุกคดีทางอาญาโดยศาลได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ถือว่าพ้นจากความเป็นคณะกรรมการบริหาร

(6) ลาออกโดยสมัครใจโดยต้องแจ้งเหตุผลต่อหน้าที่ประชุมให้ชัดเจนและต้องได้รับคำยินยอมจากประธานชมรมฯและรองประธานชมรมฯด้วย

(7) ถูกเชิญให้ออกจากกรณีของ หมวดที่ 1, 9.4, 9.5 ตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *