การสมัครและกติกาการส่งผลงาน

การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

(Biomedical engineering Innovation 2017)

ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีกว่า”

(Biomedical engineering innovations towards better healthcare)

………………………………………………………..

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ร่วมกับชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย (SATBME) และสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอเชิญนักเรียน นิสิต และ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีกว่า” ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดการส่งผลงานดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า (ปวช.) จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
 2. ในระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ อนุปริญญาตรี หรือ ระดับ ปวส.

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 1. ผู้สมัครจะต้องสร้างผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน
 2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://drive.google.com/file/d/0BxIcZnoo1ozddkc0VXNjU2RpeVk/view  และส่งแบบฟอร์มสมบูรณ์ได้ที่ Email : bmeinnovation2017@gmail.com
 3. ผู้เข้าแข่งขันต้อง Upload วิดีโอนำเสนอผลงานผลงานนวัตกรรมไม่เกิน 10 นาที ผ่านทาง www.youtube.com  จากนั้น แนบ URL มาพร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร (หากไม่มีวิดีโอนำเสนอ จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาทันที)
 4. หมดเขตการรับสมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2559
 5. ประกาศผลรายชื่อที่เข้ารอบแรก ในวันที่ 3 มกราคม 2560
 6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องส่งไฟล์ Presentation แบบ power point ให้แก่ผู้จัดงานทาง Email : bmeinnovation2017@gmail.com ภายในวันที่ 29 มกราคม 2560 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง Email ตอบกลับในภายหลัง)
 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียม Poster ขนาด A0 และ ผลงานนวัตกรรม เพื่อจัดแสดงบูธและสาธิตการใช้งานจริง ต่อหน้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะถูกหักคะแนนทันทีงานต่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มการแข่งขันแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เกณฑ์การพิจารณาผลงานที่ผ่านเข้ารอบ

 1.  ที่มา แนวคิดในการออกแบบ และ ความเข้าใจปัญหาของการออกแบบ (Pain awareness)
 2. ความคิดสร้างสรรค์ การใช้กระบวนการใหม่ รูปลักษณ์ใหม่ ใช้เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่ (Novel solution to the pain)
 3. ประโยชน์ใช้สอย สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง (Functionality and practicability)
 4. ผลกระทบต่อวงการวิชาการ BME สังคม เศรษฐกิจ และ ประเทศ (Science, Social impacts)
 5. เทคนิคการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ความสมบูรณ์ ชัดเจนในผลงาน และความพร้อมในการนำเสนอ (Presentation creativity and skills)
 6. การให้คุณค่าต่อทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property awareness)
 7. การต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Industrial and commercial opportunities)

รางวัลที่ได้รับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 3,500 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ เกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โล่รางวัลรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 7,500 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร  02-997-2200 ต่อ 1428

ผู้ประสานงานโครงการ

พี่มุก 092-518-5151

พี่พลอย 086-383-5102

Email: bmeinnovation2017@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/BMEinnovation